ជ្រើសរើសជម្រើសបង់ប្រាក់តាមលក្ខ័ណ្ឌដែលអ្នកចង់បាន

បង់ត្រឹមតែ 6.99 ដុល្លាក្នុង 1 ខែ រយៈពេល 24 ខែ

អាចលុបចោលការបញ្ជារ ទិញគ្រប់ពេល

ធ្វើការបញ្ជាទិញឥឡូវនេះ

បង់ផ្តាច់ ចំណេញបាន យ៉ាងច្រើន បន្ថែមទៀត

ត្រឹមតែ $139

ធ្វើការបញ្ជាទិញឥឡូវនេះ

ការផ្ដល់ជូនមានកំណត់

បញ្ចារទិញឥលូវនេះ នឹងទទួលបានការថែមជូនឆ្នាំងមួយ នឹង ខ្ទះមួយ នៅក្នុងមួយឈុត !

អ៊ីឃុក (99%)

ចង្ក្រានអគ្គិសនីអ៊ីឃុកមួយទឹក

ឆ្នាំង 1 ខ្ទះ 1

អ៊ីណុក

3 ឆ្នាំ

ប័ណ្ណធានា

48 ម៉ោង

មិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូន

បំពេញពត៍មានខាងក្រោមដើម្បី
បញ្ជាទិញចង្ក្រានអគ្គិសនីអ៊ីឃុកឥលូវនេះ


  • គុណភាពខ្ពស់ នៅថ្មី 99%
  • សុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រួសារអ្នក
  • ធានារយៈពេល 3 ឆ្នាំ
  • មានការថែមជូនឆ្នាំង 1និងខ្ទះ1
  • ត្រូវបានរចនាឡើងនៅប្រទេសអូស្រ្តាលី
  • មានទីស្នាក់ការ និងប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល 6ឆ្នាំហើយ