ជ្រើសរើសជម្រើសបង់ប្រាក់ទៅតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បាន

បង់ត្រឹមតែ 5.99 ដុល្លាក្នុង 1 ខែ រយៈពេល 24 ខែ

អាចលុបចោលការបញ្ជារ ទិញគ្រប់ពេល

ធ្វើការបញ្ជាទិញក្នុងថ្ងៃនេះ

បង់ផ្តាច់ ចំណេញបាន $23 បន្ថែមទៀត

ត្រឹមតែ $139

ធ្វើការបញ្ជាទិញក្នុងថ្ងៃនេះ

ការផ្ដល់ជូនមានកំណត់

បញ្ចារទិញឥលូវនេះ នឹងទទួលបានការថែមជូនឆ្នាំងមួយភ្លាមៗ !

អ៊ីឃុក

ចង្ក្រានអគ្គិសនីអ៊ីឃុក

3 ឆ្នាំ

ប័ណ្ណធានា

48 ម៉ោង

មិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូន

បំពេញពត៍មានខាងក្រោម ដើម្បី
បញ្ជាទិញចង្ក្រានអគ្គិសនីអ៊ីឃុកឥលូវនេះ

ទិញឥឡូវនេះ និងទទួលបានឆ្នាំងមួយ

បង់ត្រឹមតែ 5.99 ដុល្លាក្នុង 1 ខែ រយៈពេល 24 ខែ ឬ បង់ផ្តាច់ត្រឹមតែ $139

កក់ប្រាក់ខែដំបូងត្រឹមតែ $18 (បង់ប្រាក់ជាមួយអ្នកដឹកជញ្ចូន)

  • ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបង់រំលស់ផេហ្គោ
  • សុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រួសារអ្នក
  • ធានារយៈពេល 3 ឆ្នាំ
  • ជ្រើសរើសរបៀបដែលអ្នកចង់បង់ប្រាក់
  • ត្រូវបានរចនាឡើងនៅប្រទេសអូស្រ្តាលី 
  • មានទីស្នាក់ការ និងប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល 6ឆ្នាំហើយ