ល័ក្ខខ័ណ្ឌ


 1. អតិថិជនបានឯកភាពលើតម្លៃផលិតផលសរុប ​និងចំនួនទឹកប្រាក់បង់រំលស់ប្រចាំខែ ស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានផ្សព្វផ្សាយ។
 2. អ្នកលក់យល់ព្រមលក់ចង្រ្កានអគ្គិសនី​(មួយ)ដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌនៃការបង់រំលស់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា ដោយគ្មានគិតការប្រាក់។
 3. អតិថិជនយល់ព្រមបង់ប្រាក់ប្រចាំខែតាមរយៈក្រុមហ៊ុនវីង មិនថាតាមទីស្នាក់វីង (Wing) បញ្ជរវីង ឬ តាមរយៈកម្មវិធីវេរលុយវីងតាមទូរស័ព្ទ (Wing​ app)។
 1. អតិថិជនមានបន្ទុកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង់ប្រាក់ឱ្យបានគ្រប់ចំនួនតាមរយៈការបង់រំលស់ប្រចាំខែដូចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា។ ក្នុងករណីអតិថិជនខកខានមិនបានបង់រំលស់ប្រចាំខែទាន់ពេល ឬបញ្ឈប់ការបង់រំលស់ប្រចាំខែដោយមិនទាន់បង់សងគ្រប់ចំនួន​ អ្នកលក់មានសិទ្ធិក្នុងការដកចង្រ្កានត្រលប់មកវិញ។
 2. ប្រសិនបើអ្នកលក់សំរេចចិត្តដកចង្រ្កានមកវិញដោយសារការបង់ប្រាក់យឺតយ៉ាវ ឬការឈប់បង់ប្រាក់របស់អតិថិជន​ នោះអ្នកលក់មិនមានបន្ទុកក្នុងការទូទាត់សងប្រាក់ដែលអតិថិជនបានបង់ប្រចាំខែពីពេលកន្លងនោះទេ។
 1. ក្នុងករណីដែលអតិថិជនបាត់បង់ជីវិត ឬបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការបង់សងទៅកាន់អ្នកលក់ សមាជិកក្នុងគ្រួសារផ្សេងទៀតរបស់អតិថិជនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបន្តលើការបង់រំលស់លើចំនួនប្រាក់ដែលនៅសល់មកកាន់អ្នកលក់។ ក្នុងករណីដែលសមាជិកគ្រួសាររបស់អតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពក្នងការបង់រំលស់ប្រចាំខែ នោះអ្នកលក់មានសិទ្ធិក្នុងការដកហូតចង្រ្កានអគ្គិសនីមកវិញ​ ដោយមិនមានបន្ទុកក្នុងការទូទាត់សងប្រាក់ដែលអតិថិជនបានបង់ប្រចាំខែពីពេលកន្លងនោះទេ។
 1. ការធានារយៈពេល ៣ឆ្នាំស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលមានចែងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរលើប័ណ្ឌធានាដែលបានភ្ចាប់ជាមួយនឹងចង្រ្កានអគ្គិសនី។
 2. អតិថិជន​យល់ព្រមអោយអ្នកលក់ប្រមូលទិន្នន័យលើការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងរួមទាំងចំនួនគីឡូភ្លើងដែលចង្ក្រានប្រើ និងចំនួនដងដែលប្រើប្រាស់ ទីតាំងចង្ក្រាន និងស្ថានភាពរបស់ចង្រ្កានដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មលើការថែទាំ ផ្តល់ពត៌មានជូនអតិថិជន។
 3. ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌ និងការផ្តល់ជូននានារួមទាំងការបញ្ចុះតម្លៃជូនអតិថិជនដោយពុំបាច់ជម្រាបពត៌មានមុននោះទេ។


 1. Purchaser agrees to total sale price and monthly installment amount as per advertised terms
 2. The Seller agrees to provide one induction stove based on the agreed installment payment terms without any incurred interest.
 3. Purchaser agrees to make all payments via Wing Money, either at a local kiosk or via the Wing Money mobile application.
 4. The Purchaser is liable to pay the Seller the full sale price via agreed monthly installments. Should the Purchaser fail to make monthly installment payments ontime or cease making monthly installments then the Seller shall be within their rights to repossess the stove
 5. Should the Seller choose to repossess the stove due to late payments or cessation of payments by the Purchaser, the Seller is not liable to refund monthly installments made to date.
 6. In case of the Purchaser’s unforeseen death or inability to pay back their Credit to the Seller, the remaining family members of the Purchaser shall have an obligation to continue installment payments. In the worst case of the Purchaser’s family members not being able to pay the monthly installments, the Seller has a right to repossess the stove without any compensations and keeping any installments paid to date
 7. 3 years warranty with inclusions and exclusions as per Warranty Card provided with the stove
 8. Purchaser agrees for seller to collect live usage data include kWh and time, GPS and stove health for supporting customer service program
 9. eCook reserve the right to make any change and offer, include extra discount to customer without prior notice